Darmowa dostawa od 300,00 PLN
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

REGULAMIN

Jeżeli chcesz kupić coś w naszym sklepie to:

• musisz mieć ukończone co najmniej 13 lat

• musisz podać adres pod który dostarczymy towar i musi to być adres w Polsce lub 27 krajów Europy.

• musisz wpisać prawdziwe dane

 

Oto główne zasady zakupów w naszym sklepie:

Dostawa na terenie Polski:

• Jeżeli Twoje zamówienie przekroczy 150PLN to my pokryjemy koszty wysyłki.

• Przesyłki wysyłamy po dokonaniu przedpłaty przez Klienta lub za pobraniem. Oznacza to, że płacisz dopiero w momencie odbioru paczki. Koszty przesyłki są wliczone w przesyłkę kurierską (zobacz koszty wysyłek).

• Zamówione towary można zwrócić lub wymienić na inny towar w przypadku kiedy towar wolny jest od wad. Klient ma 14dni na dokonanie ewentualnego odstąpienia od umowy na towar.

•Wyjątek w powyższym punkcie stanowią produkty z gratyfikacji otrzymanych za wymianę punktów w programie PUNKTOSHOP, bo wg. zasad sprzedającego bonusy nie podlegają reklamacji.

Dostawa na terenie Europy:

• Jeżeli Twoje zamówienie przekroczy 150EUR to my pokryjemy koszty wysyłki.

• Przesyłki wysyłamy po dokonaniu przedpłaty przez Klienta. Koszty przesyłki są wliczone w przesyłkę kurierską.

• Zamówione towary można zwrócić lub wymienić na inny towar w przypadku kiedy towar wolny jest od wad lub uszkodzeń z winy klienta (wykładnię stanowi art. 559 przepisów dot. rękojmi). Klient ma 14dni na dokonanie ewentualnego odstąpienia od umowy na towar.

•Wyjątek w powyższym punkcie stanowią produkty z gratyfikacji otrzymanych za wymianę punktów w programie PUNKTOSHOP, bo wg. zasad sprzedającego bonusy nie podlegają reklamacji.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

 

I. Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego SKATESHOP.PL; 

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://skateshop.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy SKATESHOP.PL a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); 

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.   

 

II. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://skateshop.pl 

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3. Sklep internetowy SKATESHOP.PL, działający pod adresem https://skateshop.pl, prowadzony jest przez Vigo sp. z o.o., ul. Zwierzchowskiego 31, 61-249 Poznań, NIP: 779-220-99-94, REGON: 634508377.  Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000174578. 

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:  - zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;  - warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;  - zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. 

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: urządzenie z dostępem do internetu. 

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. 

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa SKATESHOP.PL zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni. 

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://skateshop.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.   

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. 

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu 

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 

SKATESHOP.PL może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: 

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, 

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez SKATESHOP.PL za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię SKATESHOP.PL. 

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody SKATESHOP.PL 

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), 

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla SKATESHOP.PL, 

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.       

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://skateshop.pl dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów. 

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia. 

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z SKATESHOP.PL Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.  Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.   

 

V. Dostawa 

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem: 

- Firmy kurierskiej 

- Paczkomatów

Po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z infolinią jest możliwość odbioru osobistego.  

Koszty dostawy dostępne są pod linkiem: https://skateshop.pl/Wysylki-dostawy-i-czas-realizacji-cterms-pol-76.html    

3. Czas dostawy wynosi maksymalnie 2 dni robocze od nadania paczki. 

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://skateshop.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.   

 

VI. Ceny i metody płatności 

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. 

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: 

- płatnością on-line 

- przelewem tradycyjnym 

- za pobraniem (opcja dostępna tylko na terenie Polski).

Koszty dostawy dostępne są pod linkiem: https://skateshop.pl/Wysylki-dostawy-i-czas-realizacji-cterms-pol-76.html    

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy 

Informacje o prawie odstąpienia od umowy i reklamacjach dostępne są pod linkiem: https://skateshop.pl/Reklamacje-wymiany-i-zwroty-cterms-pol-4.html    

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów 

1. SKATESHOP.PL jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego. 

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: SKATESHOP.PL, ul. Zwierzchowskiego 31, 61-249 Poznań, kontakt@skateshop.pl  SKATESHOP.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

3. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową lub kurierem, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.   

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 

1. SKATESHOP.PL podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić SKATESHOP.PL o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: SKATESHOP.PL, ul. Zwierzchowskiego 31, 61-249 Poznań, snowboard@skateshop.pl

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 

5. SKATESHOP.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.   

 

X. Postanowienia końcowe 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SKATESHOP.PL a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SKATESHOP.PL a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SKATESHOP.PL. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.   

4. Komisja Europejska udostępnia pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów (tzw. platforma ODR). Nie chcemy i nie mamy obowiązku uczestnictwa w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.    

 

 

pixel